REGULAMIN HELPERÓW​

I Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Główny organizator – Osoba odpowiedzialna za całokształt Konwentu.
  2. Organizatorzy – Tanzaku, Stowarzyszenie Animatsuri.
  3. Konwent – Łódzki Zlot Miłośników Kultury Wschodnioazjatyckiej Ućkon 5/6: Back to the Ućkon.
  4. Helper wolontariusz biorący czynny udział w przygotowaniu konwentu, którego zakres obowiązków obejmuje przygotowanie dekoracji, sprzątanie, udzielanie pomocy uczestnikom i Organizatorom, sprzedaż oraz wydawanie biletów, pilnowanie przestrzegania Regulaminu Konwentu przez uczestników.
  5. Koordynator i  z-ca koordynatora Sara „Rasti” Kucharska (Koordynator ds. Helperów) i Szymon  “SzymenL0K0” Grabarczyk (Z-ca Koordynatora ds. Helperów), czyli osoby wyznaczone przez Głównego Organizatora do opieki nad Helperami oraz czuwania nad ich pracą.
 2. Każdy Helper jest zobowiązany jest do przestrzegania zarówno niniejszego Regulaminu, jak i Regulaminu Konwentu zawartego w Informatorze i na stronie Konwentu www.tanzaku.pl.

II Prawa i obowiązki Helpera

 1. Helper ma prawo przebywać na terenie konwentu od 8 czerwca (piątku) 2018 r. od godziny 18.00 do 10 czerwca (niedzieli) 2018 r. do godziny 20.00.
 2. Helper ma prawo brać aktywny udział w punktach programowych pod warunkiem, że nie ma w tym samym czasie dyżuru.
 3. Podczas trwania Konwentu Helperom zapewnia się:
  1. miejsce do spania,
  2. posiłki oraz napoje,
  3. porozumienie o współpracy,
  4. zaświadczenie wolontariackie,
  5. opinię o wolontariuszu.
 4. Helper ma obowiązek:
  1. Przestrzegać Regulaminu Konwentu.
  2. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje w zakresie wykonywanych świadczeń.
  3. Stawić się o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora Helperów w dniu poprzedzającym Konwent, oraz pozostać na nim do godziny zakończenia prac związanych ze sprzątaniem budynku ostatniego dnia Konwentu. Wszelkie sytuacje, gdy Helper musi przybyć później lub opuścić wcześniej teren konwentu mają być zgłoszone z wyprzedzeniem 24-godzinnym.
  4. Być obecnym na każdym zebraniu podczas trwania Konwentu, chyba, że w jego trakcie odbywa się dyżur, albo z innych powodów nie może się zjawić, za wyrażoną wcześniejszą zgodą Koordynatora Helperów.
  5. Przestrzegać grafiku zadań ustalonego przez Koordynatora i z-cy Koordynatora Helperów.
  6. Wszelkie zmiany w grafiku ustalać najpierw z Koordynatorem lub z-cą Koordynatora.
  7. Wykonywać osobiście przydzielone mu przez Organizatorów i Koordynatorów zadania.
  8. W pierwszej kolejności wykonywać zadania przydzielone przez Głównego Organizatora oraz Koordynatorów, później przez innych Organizatorów (chyba, że Koordynator zarządzi inaczej).
  9. Reagować na wszelkie przejawy łamania Regulaminu Konwentu przez uczestników Konwentu oraz informować o takich zajściach ochronę/patrol.
  10. Poinformować Koordynatora Helperów w przypadku zaistnienia kontuzji lub pogorszenia się stanu zdrowia Helpera, a także w razie zaistnienia problemów technicznych na terenie obiektu.
  11. Znać plan budynku w którym odbywa się Konwent.
  12. Zachowywać się kulturalnie wobec uczestników Konwentu i w razie potrzeby służyć im pomocą.
 1. Helperowi zabrania się:
  1. Przekazywania innej osobie oznaczeń identyfikujących go jako Helpera.
  2. Zdejmowania oznaczeń identyfikujących go jako Helpera w czasie trwania Konwentu (na jego terenie).
  3. Opuszczać teren konwentu bez uzgodnienia tego z Koordynatorem Helperów.
  4. Naprawiać czegokolwiek.
  5. Przenosić czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania Organizatora lub Koordynatora oraz uzyskania od niego wyraźnego polecenia.

III Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1.  Udzielenia nagany w razie naruszeń Regulaminów lub niekulturalnego zachowania.
  2. Pozbawienia Helpera jego funkcji na Konwencie w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, nieprzestrzegania Regulaminu itp, oraz wydalenia Helpera z terenu Konwentu.
  3. Wprowadzania zmian w grafiku obowiązków podczas trwania Konwentu.

IV Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenia na Helperów odbywają się za pomocą formularza dostępnego tutaj.
 2. Organizatorzy mają swobodę akceptacji bądź odrzucenia kandydatury na Helpera. W przypadku, gdy kandydatura Helpera zostanie rozpatrzona pozytywnie, a z powodu braku przydzielenia go do jakiejkolwiek funkcji, Helper w dalszym ciągu otrzymuje wszystkie przywileje związane ze stanowiskiem.
 3. Przyjęcie formularza na Helpera nie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego kandydatury.
 4. Każda wybrana osoba zostanie poinformowana o akceptacji, bądź odrzuceniu swojej kandydatury mailowo.
 5. Organizator może wyróżnić Helpera, gdy w znaczny sposób wykaże się podczas wykonywania swoich obowiązków.
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Koordynatora ds. Helperów oraz Z-cy Koordynatora ds. Helperów na adres helperzy@tanzaku.pl